मनसुनजन्य विपद्का कारण हुने धनजनको क्षती न्यूनीकरण गर्न सरकारी निकाय तथा सरोकारवालाहरुले के कस्ता क्रियाकलापहरु गर्न जरुरी छ, कृपया उल्लेख गरीदीनु होला ।

मनसुनजन्य विपद्का कारण हुने धनजनको क्षती न्यूनीकरण गर्न सरकारी निकाय तथा सरोकारवालाहरुले के कस्ता क्रियाकलापहरु गर्न जरुरी छ, कृपया उल्लेख गरीदीनु होला ।

 Published 1 year ago      Replies 29
Climate Change DRR Disaster Flood Environment Landslide

Placeholder Your Banner Ad
Placeholder Your Banner Ad