आसन्न निर्वाचनको लागि राजनैतीक दलहरुले आफ्नो घोषणा पत्र बनाइरहेको सन्दर्भमा उक्त घोषणापत्रमा विपद् व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित समावेस गर्नु पर्ने महत्वपूर्ण बुदाहरु के हुन सक्छन्, उल्लेख गरीदीनु होला ।

आसन्न निर्वाचनको लागि राजनैतीक दलहरुले आफ्नो घोषणा पत्र बनाइरहेको सन्दर्भमा उक्त घोषणापत्रमा विपद् व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित समावेस गर्नु पर्ने महत्वपूर्ण बुदाहरु के हुन सक्छन्, उल्लेख गरीदीनु होला ।

 Published 1 year ago      Replies 2
Disaster Management

Placeholder Your Banner Ad
Placeholder Your Banner Ad